۱۷ دی, ۱۳۹۵ کارگران و یک دنیای بهتر: سمیناربررسی اصلاح قانون کار در تهران و سخنرانی جعفر عظیم زاده-۶ ژانویه۲۰۱۷

کارگران و یک دنیای بهتر: سمیناربررسی اصلاح قانون کار در تهران و سخنرانی جعفر عظیم زاده-۶ ژانویه۲۰۱۷