از فراخوان ربابه رضایی برای نجات جان رضا شهابی وسیعا حمایت کنیم

مقابل وزارت کار ، ساعت ده صبح پنجم دیماه بنا بر بر بیانیه شماره ١١١ کمیته دفاع از رضا شهابی، خانم ربابه رضایی همسر شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد که هم اکنون در زندان […]

وضعیت رضا شهابی نگران کننده است، تشدید احضار فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج

وضعیت رضا شهابی نگران کننده است تشدید احضار فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج   رضا شهابی باید فورا آزاد شود، احضارها باید فورا متوقف شوند بنا بر خبر منتشر شده از سوی سندیکای شرکت […]