اطلاعیه شماره 75:بازداشت پدرام نصراللهی

پدرام نصر اللهی بازداشت و روانه زندان شد روز چهارشنبه 24 آبان پدرام نصراللهی فعال کارگری و عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد. […]

اطلاعیه شماره 75: پدرام نصرالهی بازداشت شد

پدرام نصر اللهی بازداشت و روانه زندان شد.  روز چهارشنبه 24 آبان پدرام نصراللهی فعال کارگری و عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد. […]

اطلاعیه شماره 74: انتقال رضا شهابی به بیمارستان

انتقال رضا شهابی از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی روز 27 آبان رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بخاطر سردرد های شدید و بی حسی انگشتان دست چپش به بخش […]

اطلاعیه شماره 8: نامه حمایتی اتحادیه کارگران صنعتی جهان شاخه ادمونتون کانادا از فراخوان شاهرخ زمانی

بدنبال تلاشهای حبیب بکتاش از همکاران کمپین برای آزادی کارگران زندانی و تصمیم نشست ماهانه 8 نوامبر اتحادیه کارگران صنعتی جهان شاخه ادمونتون در دانشگاه آلبرتا مبنی بر حمایت از شاهرخ زمانی و کارگران زندانی […]