اطلاعیه شماره ١٣٦: یوسف آب خراباد فعال کارگری در مهاباد به دو سال زندان محکوم شد اسماعیل فتاحی فعال کارگری در تبریز از زندان آزاد شد

بنا بر خبر های منتشر شده، یوسف آب خراباد از فعالین کارگری در شهر مهاباد و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ای... Read More

اطلاعیه شماره ١٣٧: با اعتراضی سراسری در مقابل دستگیری کارگران بایستیم دستگیری ٦ کارگر اعتصابی در پلی اکریل اصفهان و ١٠٠ کارگر شهرک سازی پرند تهران

روز ٢ بهمن بدنبال دو ماه مبارزه کارگران پلی اکریل اصفهان در اعتراض به ادامه سیاست کوچک سازی کارخانه ٦ نفر از کا... Read More