اطلاعیه شماره ١٥٢: شاهرخ زمانی بیست و نه روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرد با حمایت از خواستهای او، بخواهیم که شاهرخ به اعتصاب غذایش پایان دهد

 شاهرخ زمانی از چهره های شناخته شده و محبوب کارگری در شهر تبریز و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، ... Read More