بهنام ابراهیم زاده در وضعیتی نگران کننده بسر میبرد با کارزاری جهانی از بهنام ابراهیم زاده و خواستهایش حمایت و پشتیبانی کنیم

اطلاعیه شماره ٢٠٦ امروز ١ دی بیستمین روز است که بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری در اعتصاب غذا ب... Read More