محاکمه بهنام ابراهیم زاده و تبعید او به بند ١ اندرزگاه رجایی شهر

اطلاعیه شماره ٢٠٥ روز ١٢ آذر بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری در دادگاهی به ریاست “قاضی احمدزاده” به اتهام “ارتباط با احمد شهید و منافقین” محاکمه و بعد از بازگشت  به زندان […]

به گزارش کمیته حمایت از شاهرخ زمانی بهنام ابراهیم زاده را به دادگاه خواهند برد!!!

امروز دوشنبه  9 آذر قرار است بهنام ابراهیم زاده  کارگر زندانی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و فعال حقوق کودکان را از زندان گوهر دشت سالن ١٢به دادگاه انقلاب در تهران ببرند، هنوز […]