جعفر عظیم زاده برای دهم اسفند به دادگاه احضار شده است

به احضار جعفر عظیم زاده وسیعا اعتراض کنیم به گزارش منتشر شده در سایت اتحاد (اتحادیه آزاد کارگران ایران) جعفر عظیم زاده از رهبران و چهره های سرشناس کارگری، عضوهیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران […]