اطلاعیه شماره ٢٨١: گزارشی از دیدار یک هیئت دونفرِه با احمد شهید در رابطه با وضعیت کارگران در ایران

 روز یکشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۵ هئیتی دونفره شامل  محمد کاظمی از طرف کمپین برای آزادی کارگران زندانی و بهزاد محمدی از طرف اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران با احمد شهید، گزارشگر ویژه […]

اطلاعیه شماره ٢٧٦: آزادی واحد سیده پس از گذراندن ٢ سال حبس!

به گزارش منتشر شده از سوی  کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد واحد سیده از فعالین کارگری در شهر مهاباد پس از گذران دو سال حبس ساعت یازده ظهر روز پنجشنبه ١٢ آذر ٩٤ در […]