اسماعیل عبدی به مکان نامعلومی منتقل شد ضرب و شتم و بازداشت مجدد رسول بداقی انتقال بهنام ابراهیم زاده به بند دارالقران زندان رجایى شهر

اسماعیل عبدی به مکان نامعلومی انتقال داده شد بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران بعد از ظهر ... Read More