محاکمه دوباره جعفر عظیم زاده تحت عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” مظفر صالح نیا و هاشم رستمی از دستگیر شدگان اخیر همچنان در زندانند

جعفر عظیم زاده    مظفر صالح نیا    هاشم رستمی    بهنام ابراهیم زاده      محمد جراحی صبح ١٤ تیر جعفر عظیم زاده... Read More