جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به دادگاه احضار شدند

بنا بر خبر منتشر شده در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران در نونزدهم مرداد ماه، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد دو تن از چهره های شناخته شده کارگری از سوی شعبه ١٠١ […]

محاکمه دوباره جعفر عظیم زاده تحت عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” مظفر صالح نیا و هاشم رستمی از دستگیر شدگان اخیر همچنان در زندانند

جعفر عظیم زاده    مظفر صالح نیا    هاشم رستمی    بهنام ابراهیم زاده      محمد جراحی صبح ١٤ تیر جعفر عظیم زاده رهبر سر شناس کارگری در حالی که تنها سه روز از آزادی موقت وی میگذشت و […]

قدردانی از حمایت و پشتیبانی از کارزار حمایت از جعفر عظیم زاده و خواستهایش

از : کمپین برای آزادی کارگران زندانی به: تمامی سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان موضوع: قدردانی از حمایت و پشتیبانی از کارزار حمایت از جعفر عظیم زاده و خواستهایش   بدینوسیله خبر […]