کارزار علیه احکام امنیتی علیه فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض ١١ سال حکم زندان برای جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و رد درخواست اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده

تایید ٦ سال حکم زندان برای اسماعیل عبدی و رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده. شعبه اول دادگاه ساوه در روز ٢٤ مهرماه حکم ١١ سال زندان را در مورد جعفر عظیم زاده رئیس هیات […]