به مناسبت اول مه ، روز جهانی کارگر

پیام استفانی  اسمیت رئیس اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا خطاب به کارگران ایران  استفانی اسمیت رئیش اتحادیه کارگران دولتی و خدمات ایران در کانادا در پاسخ به نامه کمپین برای آزادی کارگران زندانی، […]

در آستانه اول مه، روز جهانی کارگر کارگران در ایران به حمایت اضطراری نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان نیاز دارند

از  کارزار ما علیه امنیتی کردن مبارزات معلمان، کارگران و مردم معترض در ایران حمایت کنید اسماعیل عبدی طی بیانیه ای از بند ٣٥٠ زندان اوین، اعلام کرده است در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای […]