از فراخوان ربابه رضایی برای نجات جان رضا شهابی وسیعا حمایت کنیم

مقابل وزارت کار ، ساعت ده صبح پنجم دیماه
بنا بر بر بیانیه شماره ١١١ کمیته دفاع از رضا شهابی، خانم ربابه رضایی همسر شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد که هم اکنون در زندان بسر میبرد و وضعیت جسمانی او وخیم گزارش میشود، اعلام کرده است که برای نجات جان رضا و پیگیری وضعیت وی، روز سه شنبه ۵ دی ساعت ١٠ صبح به وزارت کار مراجعه می کند. کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن گزارش این خبر اعلام میدارد که جان رضا شهابی بعد از ۲ بار سکته مغزی در زندان و عدم انتقال به بیمارستان در خطر است و شاید فردا برای نجات جان این کارگر زحمت کش دیر باشد. اتحاد بازنشستگان نیز حمایت خود را از این فراخوان اعلام داشته است.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی همراه با کمیته دفاع از رضا شهابی، همراه با سندیکای شرکت واحد و اتحاد بازنشستگان، حمایت قاطع خود را از فراخوان خانم ربابه رضایی اعلام میدارد. ما از همگان میخواهیم که با شرکت وسیع خود در این تجمع حمایت خود را از رضا شهابی و مبارزاتش اعلام داشته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی و قرار گرفتن وی تحت درمان شوند.
رضا شهابی با اتهاماتی امنیتی و بخاطر مبارزاتش ٥ سال حکم زندان داشت و تحت شرایط سخت و شکنجه و آزار جسمی این ٥ سال را سپری کرد. اما بعد با فشار دادستانی تهران و با بهانه اینکه سه ماه از مرخصی اش تایید نشده، برای گذراندن سه ماه حبس، در هجدهم مرداد رضای شهابی خود را به زندان رجایی شهر معرفی کرد. در زندان به او اعلام کردند که چون ۹۶۸ روز از مرخصی پزشکی وی در دورانی که در زندان بوده است تایید نشده است، رضا باید معادل آن در زندان باشد. در اعتراض به این حکم شهابی پنجاه روز اعتصاب غذا کرد و در حمایت از وی کارزاری جهانی به راه افتاد. زیر فشار این اعتراضات به او وعده رسیدگی به پرونده اش را دادند. اما علیرغم همه اینها رضا شهابی را همچنان در بازداشت نگاهداشتند و اکنون اعلام شده است که هجدهم دی ماه آزاد خواهد شد. این در حالیست که جان او در خطر است. جمهوری اسلامی در قبال هر اتفاقی که برای رضا شهابی بیفتد مسئول است. رضا شهابی باید فورا آزاد شود.
١ دی ماه ٩٦
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
Shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *