فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل درنامه ای از خامنه ای خواستار منع تعقیب داود رضوی شد

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) درنامه ای از خامنه ای خواستار منع تعقیب داود رضوی شد. دادگاه اولیه به داود رضوی بخاطر مبارزاتش با اتهامات امنیتی ٥ سال حکم زندان داده است.دادگاه تجدید نظر داود رضوی دهم بهمن ماه برگزار خواهد شد

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *