بهنام ابراهیم زاده با گرفتن قول رسیدگی به خواستهایش به اعتصاب غذای خشک خود پایان داد

اطلاعیه شماره ٢٠٧

در اطلاعیه شماره قبل گزارش کردیم که بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته شده کارگری بدنبال ٢٠ روز اعتصاب غذا در وضعیت جسمانی بدی بسر میبرد. خصوصا اینکه بهنام سه روز است که در اعتصاب غذای خشک بسر میبرد. و امروز صبح از هوش رفته و او را به بهداری انتقال دادند. آخرین خبر اینکه زیر فشار اعتراضات بهنام و خانواده اش و کارزاری جهانی و وعده  مجدد مسئولین زندان گوهردشت برای رسیدگی به خواستهای بهنام در چهارشنبه این هفته، او با قبول وصل سرم به اعتصاب غذای خشک خود پایان داده است. اما بهنام اعلام کرده است که تا وقتی که به بند زندانیان سیاسی گوهردشت، سالن ١٢ منتقل نشود، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.

بهنام به انتقالش به بند ١ اندرزگاه رجایی شهر، و پرونده سازی عليه او و زیر پا گذاشتن قانون تفکيک جرایم معترض است. بهنام ابراهیم زاده با نامه ای از درون زندان و توضیح وضع اسفناک این بند صدای اعتراض ٧٠٠٠ زندانی در این زندان است.

با کارزاری جهانی از خواست بهنام و اعتراضش حمایت کنیم. به بهنام اطمینان دهیم که ما صدای اعتراض او و همه زندانیان سیاسی در سطح جهان هستیم و بخاطر سلامت جانی اش از او میخواهیم که به اعتصاب غذایش پایان دهد.

بهنام ابراهیم زاده باید فورا آزاد شود. او باید تحت درمان و معالجه پزشکی قرار گیرد و در کنار فرزند  بیمار و خانواده اش باشد.

وضعیت بهنام ابراهیم زاده نگران کننده است. با کارزاری جهانی صدای بهنام ابراهیم زاده باشیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١ دی ۱۳۹۳ ٬ ٢٢ دسامبر ۲۰۱۴

Shahla_daneshfar@yahoo.com

siyavesazeri@hotmail.com

http://free-them-now.com