اطلاعیه شماره 73

هادی دانشیار فعال کارگری به سه سال حبس محکوم شد

  سید هادی دانشیار یکی از فعالین کارگری در شهر شیراز به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظامی و شرکت در تجمعات “غیر قانونی” به سه سال زندان محکوم شد. بنا بر این حکم به او اعلام شده است که ظرف بیست روز میتواند در اعتراض به این حکم در دادگاه انقلاب اسلامی در این شهر حاضر شود.

هادی دانشیار در جریان اعتصاب کارگران معدن استان فارس در سال 87  دستگیر و مدت دو ماه در زندان دیزل آباد در بازداشت بسر برد و بعد با قرار وثیقه آزاد گردید. بعد از او دادگاه انقلاب اسلامی او را تحت عنوان “اقدام علیه امنیت کشور مبنی بر تحریک کارگران معدن به اعتشاش” به دو سال حبس محکوم کرد. اکنون در رابطه با این پرونده است که هادی دانشیار به سه سال زندان محکوم شده است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com 

بهرام سروش

, Bahram.Soroush@gmail.com , http://free-them-now.blogspot.com