اطلاعیه شماره ۹۶: بهزاد فرج الهی بازداشت شد

بهزاد فرج الهی یکی دیگر از فعالین کارگری بازداشت شده در شهر سنندج آزاد شد

بنا بر خبر منتشر شده از سوی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، بدنبال یک ماه اعتراضات گسترده علیه دستگیری فعالین کارگری در شهر سنندج و  تجمعات هر روزه خانواده های آنان در مقابل مراجع مختلف دولتی، از جمله تجمع در مقابل زندان و دادگاه انقلاب اسلامی روز ۲۰ فروردین بهزاد فرج الهی از اعضای این کمیته با قرار ۵۰ میلیون تومان آزاد شد. آزادی وی را به او ، به خانواده اش و به همگان تبریک میگوییم. اکنون دو نفر دیگر از اعضای کمیته هماهنگی به اسامی غالب حسینی و علی آزادی که در روزهای ۲۹، و ۱۷ اسفند گذشته دستگیر شده اند، همچنان در بازداشت بسر میبرند.

گفتنی است که حامد محمود نژاد، خالد حسینی و وفا قادری که در ۱۹فروردین با قرار وثیقه سی میلیون تومان آزاد شده بودند، در روز ۲۰ فروردین در شعبه ۵بازپرسی دادگاه  جمهوری اسلامی در شهرسنندج مورد بازجویی قرار گرفتند .اتهام وارده به این کارگران عضویت در کمیته هماهنگی است و آنها با تاکید بر حق تشکل از عضویت خود در کمیته هماهنگی دفاع کردند. غالب حسینی، علی آزادی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شود.

۲۱ فروردین ۹۲، ۱۰آوریل ۲۰۱۳

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

Bahram.Soroush@gmail.com

 http://free-them-now.blogspot.com