اطلاعيه شماره ۷۱: هیئت مدیره سندیکای نیشکر محاکمه می شود

جانيان اسلامي علي نجاتي عضو هيات مديره سنديكاي نيشكر هفته تپه را به محاکمه کشیدند و  قرار است شهناز سگوند همسر وي را نیز به محاكمه بکشند

روز چهارشنبه ۳ آبانماه شهناز سگوند همسر علي نجاتي عضو سنديكاي نيشكر هفت تپه و چهره محبوب در ميان كارگران به شعبه ۲ دادگاه جزايي دادگستري شوش احضار گرديده و به او اعلام شد كه ساعت ۹ صبح روز يكشنبه هفتم آبانماه در دادگاه شعبه ۲ جزايي دادگستري جمهوري اسلامي در شهر شوش محاكمه خواهد شد. جرم شهناز سگوند دفاع از همسرش علي نجاتي و مبارزات برحق كارگران است. جانيان اسلامي براي وي پاپوش دوزي كرده و تحت عنوان تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب او را ميخواهند محاكمه كنند.

پنج روز قبل از آن در تاريخ ۲۹ مهر نيز علي نجاتي بر اساس احضاريه اي كه سه روز قبلش به وي داده شده بود در شعبه دادياري دادگستري جانيان اسلامي در شهر شوش حاضر شد. در اين دادگاه به علي نجاتي اعلام شد كه وي بر اساس مستندات یک سي دي که بر روي پرونده همسرش هست، او سال گذشته به كردستان رفته و در آنجا سخنراني كرده و ترانه حماسي و تحريك كننده!! “دايه دايه وقت جنگه” را خوانده است. در پاسخ به اين اتهام مضحك و خنده دار، علي نجاتي اعلام كرده بود كه آنها در يك جمع خانوادگي حضور داشته اند و صحبت كردن و ترانه خواندن در چنين جمع هايي امري طبيعي است و انجام چنين كاري جرم نيست. در ادامه اين بازجويي بدنبال تعيين وثيقه ده ميليون ريالي براي آزادي علي نجاتي، به وي گفته شد كه آنها اين سي دي را جهت تحقيقات و تكميل پرونده به دادگستري استان كردستان خواهند فرستاد و چنانچه دادگستري اين استان قصد محاكمه آنها را نداشته باشد، در همين شعبه پرونده او را دنبال خواهند كرد.

هنوز یک ماه از آزادی علی نجاتی از زندان نگذشته است كه جانيان اسلامي با يك بهانه جويي براي اين خانواده كارگري پرونده سازي كرده و علي نجاتي و همسرش شهناز سگوند را تحت فشار و مورد تهديد قرار داده اند. اين فشارها در ادامه فشارهايي است كه رژيم اسلامي بر روي رهبران سنديكاي نيشكر هفت تپه آورده و از آنها خواسته است تا تشكل خود را منحل اعلام كنند.

با تمام قدرت عليه اين فشارها و اين پرونده سازي ها بايد به اعتراض برخاست. فشار و تهديد بر روي علي نجاتي و همسرش بايد فورا متوقف شود.انتظار ميرود كه كارگران نيشكر هفت تپه، تشکلهای کارگری و همه كارگران وسيعا به محاكمه شهناز سگوند  و علي نجاتي اعتراض كنند و با اعلام انزجار خود از اين عمل جنايتكارانه رژيم اسلامي خواهان متوقف شدن اين فشارها و لغو پرونده هاي تشكيل شده براي اين خانواده كارگري شوند.

كارگران نيشكر هفت تپه نقش مهمي در حمايت و پشتيباني از علي نجاتي و همسرش دارند، دفاع از اين خانواده كارگري، دفاع از دستاوردهاي كارگران نيشكر هفت تپه، دفاع از تشكلشان و دفاع از حقوق پايه اي كارگران است. یکشنبه ۷ آبان روز محاكمه شهناز سگوند را به روز اعتراض خود تبديل كنيم.

كارگران زنداني و کلیه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.

كمپين براي آزادي كارگران زنداني

۴ آبان ۹۱، ۲۵ اكتبر ٢٠١٢

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com