اطلاعیه شماره۱۲۴:استمداد بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری از تشکلهای کارگری در ایران و جهان

خواستار آادی من شوید تا در کنار فرزند بیمار باشم

بهنام ابراهیم زاده فعال و چهره شناخته کارگری طی نامه ای خطاب به کارگران و تشکلهای کارگری، خطاب به سندیکاهای کارگری در ایران و جهان خواستار حمایت و پشتیبانی برای آزادی از زندان و ماندن در کنار فرزند بیمارش نیما شده است. او دراین نامه همچنین خواستار حمایت از کارگران زندانی و از جمله رضا شهابی، محمدجراحی، شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی شده است.  به درخواست بهنام ابراهیم زاده وسیعا پاسخ دهیم. کارزار سه هفته ای ما در حمایت از کارگران زندانی که از روز اول سپتامبر آغاز شده است،  و نیز آکسیون اعتراضی ما در همین راستا در ۲۱ سپتامبر فرصت مناسبی برای پاسخ به این درخواست است. از همه انسانهای آزادیخواه و تشکلهای کارگری در سراسر جهان انتظار داریم که وسیعا از این کارزار حمایت و پشتیبانی کنند. نامه بهنام ابراهیم زاده ضمیمه است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

 ۱۲ شهریور ۱۳۹۲، ۳ سپتامبر ۲۰۱۳ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 

Bahram.Soroush@gmail.com 

http://free-them-now.blogspot.com

ضمیمه: نامه بهنام ابراهیم زاده

خطاب به سندیکاهای کارگری ایران و جهان

 خواستار آزادی من شوید تا در کنار فرزند بیمارم باشم! 

بهنام ابراهيم زاده 

من بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان این نامه را خطاب به شما کارگران سندیکاهای ایرانی نوشتم. چرا که فکر میکنم این شما هستید که می توانید در این شرایط سخت و بحرانی من و خانواده ام را یاری رسانید. شما کم و بیش از وضعیت من و خانواده ام خبر دارید. با این نامه از شمامی خواهم ما را به معنای واقعی کلمه تنها نگذارید. ما یک طبقه و هم سرنوشت هستیم. شما میدانید که من را تنها به جرم دفاع ازحقوق کارگران و زحمتکشان و دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان دستگیرکردند و در دادگاهی ناعادلانه محکوم به زندان شدم. من نه اولین زندانی ام و نه آخرین. اما بعنوان پدر یک فرزند بیمار سرطانی و کسی که از هر حقوقی محروم شده است، شیرازه زندگی ام از هم پاشیده شده است.

خطاب من به شما هم طبقه هایم و وجدانهای بیداردرجهان است ،که بیعدالتی را نمی پذیرند. من نه میلیاردها پول مردم را بالا کشیدم، نه چپاول کردم، نه دزدی کردم، نه آدم کشته ام و نه به حقوق کسی تجاوز کرده ام. من خواهان ابتدایی ترین حقوق هر انسانی بودم که در این جامعه زندگی میکند. من مانند بسیاری دیگر از هم طبقه ای هایمان بجرم دفاع از حقوق کارگران “مجرم” شناخته شدم و به زندان محکوم شدم. خانواده ام محتاج نان شب هستند و نان آورشان در زندان است.  تنها فرزندم به مریضی سرطان خون مبتلا شده و پدرش در زندان است. حتی نمی توانم با خیال راحت در دوره معالجه فرزندم کنار او باشم.ما کارگران از سرنوشت و زندگی مشقت بار هم آگاهیم و می دانیم خانواده های کارگری در چه وضعیت ناهنجاری قرار گرفته اند. اما وضعیت من بدتر است. من دیگر تاب تحمل نگاه فرزندم را ندارم. امروز وقتی به بیمارستان محک می بردمش که مجددا بستری شود، اضطراب سراسر وجودش را گرفته بود. نگران بود که آیا من در کنارش خواهم ماند یا اینکه باید به زندان بازگردم و تنهایش بگذارم. درک این وضعیت برای شماها که پدر هستید سخت نیست. من دارم از درد و رنج فرزندم که دارد جلوی چشمم قطره قطره آب میشود نابود میشوم. نگران وضعیت او هستم. در عین حال نگران از اینکه اگر به زندان برنگردم و درکنار فرزندم بمانم، نیروهای انتظامی به خانه ام میریزند یا در کنار بسترفرزندم با توهین و اذیت و آزار به زندان منتقل ام می کنند. نامه های نیما پسرم و ذبیجه همسرم، و نامه های خودم تاکنون باعث نشده که حکم آزادیم را بدهند. یا حداقل تا بهبود حال فرزندم دست از سرم بردارند.

هم طبقه ها و وجدانهای بیدار! مردم شریف و مدافع حقوق انسانی!

 از شمامیخواهم به هر شکلی که میتوانید از من حمایت کنید و خواهان آزادی من شوید. من و همسر و نیمای عزیزم را تنها نگذارید!ما به حمایت وکمک شما نیاز داریم خواهان ازادی من وتمامی فعالین کارگری  خصوصا رضا شهابی ومحمد جراحی وشاهرخ زمانی و دیگر همکارانم  باشید .

بهنام ابراهیم زاده  فعال کارگری وکودک        31 مردادماه 92 

رونوشت به سندیکاهای کارگری ایران:

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه اهواز

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تهران

سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران