اطلاعیه شماره ١٢٧: یک همبستگی پر شور با کارگران زندانی در ایران

روز ٢١ اکتبر به ابتکار یوران گوستاوسون همکار کمپین برای آزادی کارگران زندانی در سوئد، تعدادی از کارگران اتحادیه شهرداری با در دست داشتن عکس هایی از کارگران زندانی در ایران همبستگی خود را با این کارگران و جنبش کارگری ایران اعلام داشتند. این همبستگی بدنبال نشستی اتحادیه ای صورت گرفت. اتحادیه کارگران شهرداری سوئد شعبه استهکلم قبلا نیز طی بیانیه ای خواستار آزادی همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان شده بود.

ak aks aksion

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٣٠ مهر ٩٢، ٢٢ اکتبر ٢٠١٣ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 

Bahram.Soroush@gmail.com 

http://free-them-now.blogspot.com