اطلاعیه شماره ١٣٦: یوسف آب خراباد فعال کارگری در مهاباد به دو سال زندان محکوم شد اسماعیل فتاحی فعال کارگری در تبریز از زندان آزاد شد

س بنا بر خبر های منتشر شده، یوسف آب خراباد از فعالین کارگری در شهر مهاباد و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به جرم مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگران و عضویت در این کمیته به  دو سال حكم زندان محکوم شده است. به او اعلام شده است که طی چند روز آینده به زندان مراجعه کند. بنا بر اخبار منتشر شده  اسماعيل فتاحي فعال کارگري به قيد وثيقه از زندان تبریز آزاد شد. آزادي اين فعال کارگري را به خانواده او تبريک ميگويیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٩دی ٩٢، ٢٩ ژانویه ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com