اطلاعیه شماره١٤٣ : سه کارگر دیگر پلی اکریل اصفهان همچنان در بازداشت بسر میبرند

سه کارگر معترض بازداشتی پلی اکریل اصفهان احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی روز پنج شنبه ١٧ بهمن در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی جمهوری اسلامی در شهرستان مبارکه و به ریاست قاضی «راستی» دادگاهی میشوند.

ماجرا از این قرار است که روز چهارشنبه دو بهمن ٦ نفر از کارگران این کارخانه در جریان اعتراضاتشان به سیاست کوچک سازی کارخانه و در پی بودن بیکاری خود از کار و با خواست افزایش دستمزد، توسط پلیس امنیت رژیم اسلامی در شهرستان مبارکه، دستگیر شدند. عصر همانروز بیش از ٦٠٠ نفر از کارگران این کارخانه در اعتراض به این دستگیریها دست به تجمع زدند. در نتیجه اعتراض کارگران سه نفر از آنان به اسامی صفایی، مسعود فتاحی، سیروس پیام منی در فردای روز بازداشت آزاد شدند و سه نفر دیگر به زندان «دستگرد» در ۱۳ کیلومتری شمال شهر اصفهان منتقل شدند.

دادستان جمهوری اسلامی در شهر مبارکه با بیشرمی تمام آزادی این سه کارگر را منوط به توقف اعتراضات کارگران کارخانه پلی اکریل کرده است. در برابر این شرط و شروط و با تلاش دارو دسته های شورای اسلامی در کارخانه متاسفانه کارگران پلی اکریل از دوشنبه ٧ بهمن موقتا تجمعات اعتراضی خود را متوقف کردند. اما علیرغم این  تا کنون خبری از آزادی همکارانشان از زندان نشده است.

لازم به یادآوری است که آقایان لطفی، حقیقی و صابری پیش تر در تاریخ ۳۰ آبان ماه بازداشت شده بودند که پس از گذشت یک هفته آزاد شدند. همچنین به دستور مدیرعامل کارخانه  قرارداد کار آقای لطفی که در بخش «اکریلیک ۲» کار می‌کند و تا پایان بهمن ماه با کارخانه پلی اکریل اصفهان قرارداد دارد، تمدید نشده است. فشار بر روی کارگران معترض و دستگیری آنان یک موضوع مهم اعتراض کارگران پلی اکریل است.

راه متوقف کردن  این فشار ها و آزادی کارگران بازداشت شده ادامه متحدانه مبارزات کارگران پلی اکریل و  پافشاری آنها بر روی خواستهایشان است.

کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

١٥ بهمن ۱۹۹۲،  ٤ فوریه ۲۰۱۴

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com