اطلاعیه شماره ١٤٤: زیر فشار اعتراضات کارگران، بهرام حسنی‌نژاد کارگر بازداشتی معدن چادرملو آراد شد

در اطلاعیه قبلی به اطلاع رساندیم که زیر فشار اعتراضات کارگران  از ٢٨ کارگر بازداشتی در معدن چادرملو ٢٧ نفر آنان آزاد و بهرام حسنی نژاد یکی دیگر از این کارگران همچنان در بند است.با مسرت تمام به اطلاع میرسانیم که  ساعت ٤ عصر روز ١٦ بهمن در ادامه مبارزات کارگران این معدن بهرام حسنی نژآد نیز با قید وکالت از زندان آزاد شد.

گفتنی است که بنا بر شکایت مدیریت کارخانه بهرام حسنی نژآد از کار اخراج و هیات تشخیص اداره کار جمهوری اسلامی در شهر اردکان، حکم اخراج وی را تایید کرد. این خود یکی از موضوعات مهم اعتراض کارگران چادرملو است.  ٨٠٠ کارگر معدن چادرملو که در استخدام شرکت پیمانکاری آسفالت توس هستند از ششم آذرماه سال جاری در اعتراض به سر میبرند. کارگران معدن چادرملو در اعتراض به سطح نازل دستمزدها، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عدم لحاظ کردن پاداش تولید در محاسبه حق بیمه کارگران،  قراردادهای موقت کاری و نا امنی شغلی خود و اخراج همکارشان بهرام حسنی نژآد از کار در مبارزه به سر میبرند. بهرام حسنی دبیر حسینی “دبیر انجمن صنفی اسلامی” در این معدن است و کارفرمایان حتی تحمل انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی قانون کارشان را هم  ندارند.

کارگران چادرملو با مبارزات خود راه مقابله با تعرضات رژیم اسلامی و دستگیری فعالین کارگری را نشان دادند. در سه هفته اخیر ٦ کارگر پلی اکریل اصفهان ، حدود صدنفر از کارگران کیسون در شهرک پرند تهران،  دو نفر از کارگران پتروشیمی فجر و٥ کارگر سیمان لوشان دستگیر شده اند. همه کارگران دستگیر شده اخیر باید فورا آزاد شوند. با حمایت وسیع خود از مبارزات این کارگران خواستار آزادی فوری کارگران دستگیر شده از زندان شویم.

کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

١٧ بهمن ۱۹۹۲،  ٦ فوریه ۲۰۱۴

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com