تا آزادی رضا شهابی از پا نمی نشینیم! رضا شهابی از رهبران شناخته شده کارگری با دستبند در بیمارستان

عکس رضا شهابی که با دستبند به تخت بسته شده، توهین و تعرضی نه فقط به کارگران، بلکه به کل انسانیت است. جمهوری منفور اسلامی هزینه این گستاخی را خواهد پردخت. این را ما کارگران و مردم با مبارزات و اعتراضات خود در سراسر جهان تضمین میکنیم. این عکس کارگریست که به دفاع از حق و حقوق کارگران برخاسته و برای حق تشکلش جنگیده است. این عکس کارگری است که در زندان نیز همواره صدای آزادیخواهی و برابری طلبی و انسانیت بوده و به مناسبت های مختلف همچون یک رهبر کارگری رو به جامعه و هم طبقه ای هایش سخن گفته است.

در ١١ خرداد رضا شهابی در اعتراض به محرومیت خود از درمان و عدم انتقالش به بیمارستان برای انجام عمل جراحی دیسک کمرش و به جای آن تبعید وی به زندان رجایی شهردر اعتصاب غذا به سر میبرد. در ٢١ تیر ماه بعد از اعتراضات وسیع و گسترده و کارزاری جهانی جانیان اسلامی رضا را به بیمارستان امام خمینی انتقال دادند، اما در بیمارستان نیز او را با دستبند به تخت زنجیر کرده و به وی اجازه دیدار با خانواده اش را نداده اند. رضا این وضعیت را نپذیرفته و اعلام کرده است که تا حق برخورداری وی از معالجه استعلاجی و دیدار با خانواده اش پاسخ نگیرد و در بیمارستان نیز همچون یک زندانی چنین تحقیر آمیز با او رفتار شود، به اعتصاب غذایش را خاتمه نخواهد داد. رژیم اسلامی دارد با جان رضا شهابی بازی میکند. اجازه ندهیم.

امروز ٤٦ روز است که رضا در اعتصاب غذا بسر میبرد و جان او در خطر است. به گزارش کمیته دفاع از رضا شهابی، او در این مدت ١٧.٥کیلو وزن کم کرده و دچار ضعف و کم سویی دید و درد چشم شده است. همچنین معده او به شدت درد می کند و خون دفع می کند و سردردهای بسیار شدید وی را بسیار آزار می دهد. راه رفتن برای رضا بسیار دشوار شده است و اعضای بدنش و مخصوصا پاهای او دچار ضعف و بی حالی شدید شده است. بدین ترتیب جمهوری اسلامی دارد با جان رضا شهابی این چهره محبوب کارگری بازی میکند.
پزشک معالج رضا شهابی با دیدن وضعیت او گفته است که در شرایط کنونی به هیچ وجه اجازه عمل جراحی دیسک کمر وی را نخواهد داد. چرا که بدن رضا به شدت ضعیف شده است و اگر با این شرایط عمل شود به احتمال زیاد زنده از عمل بیرون نخواهد آمد! قبلا نیز شاهرخ زمانی از رهبران کارگری همبند رضا که خود نیز بارها در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قصد جانش را کرده اند، نسبت به وضعیت نگران کننده رضا شهابی اخطار داده بود.

کارزار برای نجات جان رضا شهابی ادامه دارد. بعلاوه در کنار وضعیت رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده یکی دیگر از رهبران کارگری دربند در موقعیت اضطراری ای قرار دارد. او همچنان در بند ٢٠٩ اوین زیر فشار بازجویی قرار داشته و همراه با وی همسرش و فرزند ١٥ ساله او نیما که به بیمارستان خطرناک سرطان مبتلاست، زیر فشار و اذیب و آزار قرار دارند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی در رابطه با وضعیت کارگران زندانی رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی سه چهره دفاع از آزادیخواهی و انسانیت، اقداماتی اضطراری را در دستور گذاشته و این کارزار ادامه دارد. به هر شکل که میتوانید به این حرکت بپیوندید و با کارزاری جهانی به نجات جان این عزیزان برخیزیم.

رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٢٥ تیر٩٣، ١٦ ژوئیه ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com