اطلاعیه شماره ٢٥١:محمود باقری معلم زندانی آزاد شد بازداشت و انتقال آرام و فواد زندی به زندان مرکزی سنندج

روز ٢٦ مرداد محمود باقری از اعضای هیات مدیره کانون معلمان ایران پس از طی دوران محکومیتش با احتساب ٣٧ روز مرخصی، از زندان اوین آزاد شد.

آزادی وی را به او و خانواده اش، به همکارانش و به همگان تبریک میگوییم.اسماعیل عبدی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، علیرضا هاشمی همچنان در زندانند.معلمان در حمایت از معلمان دربند کارزاری را اعلام کرده  و خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی  و همه معلمان زندانی هستند. یک خواست مهم دیگر توقف احضارها و تهدید معلمان معترض و پافشاری بر خواستهای برحق آنان است.معلمان برای پیگیری خواستهایشان برای ساعت ١٠ صبح تا ١٢ ظهر روز ١٣ مهر ، روز جهانی معلم  به تجمع سراسری در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران و ادارات آموزش و پرورش در شهرستانها فراخوان به تجمع داده اند. با تمام قوا از این کارزار حمایت کنیم. و در مورد این فراخوان وسیعا اطلاع رسانی کنیم.

بازداشت و انتقال آرام و فواد زندی به زندان مرکزی سنندج

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر ٢٥ مرداد آرام و فواد زندی فعالین کارگری در سنندج برای گذراندن ۴ ماه حکم زندان، بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.فواد و آرام زندی

طبق خبر این دو فعال کارگری در ۲۵ فروردین امسال با یورش مامورین به منزل مسکونیشان بازداشت و پس از طی ۲ ماه بازداشت با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند. همچنین شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج در تاریخ ۱۵ تیر آرام و فواد زندی را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیزی محکوم نمود. اتهام این دو فعال کارگری در دادنامه، فعالیت های کارگری، شرکت در مراسم های روز جهانی کارگر، روز جهانی زن، شرکت در گل گشتهای کارگری و ارتباط با خانواده های فعالین کارگری زندانی ذکر گردیده بود.

کارگر زندانی، معلم زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. احضار ها باید فورا متوقف شود.

 ١٣٩٤ ٬ ۲۲ اوت   ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com