اطلاعیه شماره ١٣١: اعلام همبستگی کنفرانس اتحادیه های ترانسپورت اسکاندیناوی از کارگران زندانی در ایران

روز ده نوامبر(١٩ آبان) کنفرانس بین المللی اتحادیه های کارگران ترانسپورت اسکاندیناوی با دادن بیانیه ای همبستگی خود را در حمایت از کارگران زندانی در ایران اعلام داشت. این کنفرانس در کشور دانمارک برگزار شد. ترجمه فارسی متن این بیانیه ضمیمه است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٠ آبان ٩٢، ١١ نوامبر ٢٠١٣

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com

فعالین اتحادیه ایی و سیاسی در ایران را آزاد کنید!

در جریان کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار در سال ٢٠١٣  اعلام شد که که جمهوری اسلامی ایران یکی از سه کشورهایی ست که در آن شرایط زندگی، آزادیهای فردی و کار اتحادیه ایی بشدت محدود است و کارگران فعال در امور اتحادیه ایی بطور مداوم تحت تعقیب، پیگرد حقوقی، اخراج و تهدید به مجازات زندان هستند.فعالین کارگری بجز تهدید به اخراج، پیگرد حقوقی و زندان، همچنین در جریان بازجویی ها ماموران امنیتی رژیم و یا به هنگام صدور احکام دستگیری ها توسط دادگاهها مجبور به عذر خواهی می شوند  و یا اینکه از آنها خواسته می شود که به عضویت خود در سازمانهای آزاد اتحادیه ایی پایان دهند.

١-    رضا شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢-    محمد جراحی، عضو کميته پيگيري براي ايجاد تشکل های آزاد کارگری

٣-    شاهرخ زمانی عضو کميته پيگيري براي ايجاد تشکل های آزاد کارگری و عضو هئیت مدیره اتحادیه نقاشان تهران و حومه

٤-    بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در مبارزه علیه کارکودکان. فرزند خود وی دچار سرطان است و در حال حاضر در بیمارستان تحت شیمی درمانی قرار دارد.

٥-    عبدالرضا قنبری از معلمان معترض تهران

٦-    رسول بداغی عضو هئیت مدیره کانون صنفی معلمان

٧-    علی اکبر بداغی عضو هئیت مدیره کانون صنفی معلمان

٨-    محمود بهشتی خزانه دار و سخنگوی کانون صنفی معلمان

فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در زندانهای ایران در یک شرایط بشدت بحرانی بسر می برند. دادستان سراسری ایران در باره زندانیان سیاسی و فعالین کارگری مستقردر زندان مشهور رجایی شهر تهدید کرده است که : “باید از وجود آنها به تدریج خلاص شد”!

ما خواهان:

١-    آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و اتحادیه ایی در ایران هستیم.

٢-    اعزام یک ” کمیسیون بین المللی حقیقت” به ایران هستیم تا وضعیت فعالین کارگری در زندانهای جمهوری اسلامی را بررسی کند.

٣-    پایان یافتن فوری رفتارهای غیر انسانی با دگراندیشان هستیم.

٤-    بررسی وضعیت اقتصادی خانواده های کارگران زندانی و در نظر گرفتن حمایت مالی از آنها هستیم.

٥-    اجرا و رعایت همه قوانین و کنوانسیونهای بین المللی و کشوری هستیم که حاقظ آزادی اتحادیه ایی و سیاسی در تشکیل سندیکاهای صنفی آزاد و مستقل می باشد. 

 

Uttalande vid den 17 Skandinaviska Transportarbetarekonferensen i Helsingør

  Den 10 november 2013 

UPPROP

                                            Frige facklig- politiska fångarna i Iran

Vid ILO:s möte år 2013 konstaterade man att Islamiska Republiken i Iran är ett av de tre länder i vilka levnadsvillkor, personlig frihet och fackligt arbete är starkt begränsade och de fackligt aktiva arbetarna lever under ständigt förföljelse, rättsliga påföljder, avsked och hot om fängelsestraff.

Förutom hot om avsked, rättsliga åtgärder och fängelse tvingas de fackliga aktivisterna att vid förhör hos de olika säkerhetsmyndigheterna eller vid häktningstillfällen vid domstolar göra avbön och lova att säga upp medlemskapet i de fria fackliga organisationerna.

 1. Reza Shahabi, kassör i Bussförarnas fackförbund i Teheran och förorter.
 1. Mohammad Jarahy, medlem i den konstituerande kommittén för bildandet av fria och oberoende fackliga organisationer.
 1. Shahrokh Zamani, medlem i den konstituerande kommittén för bildandet av fria och oberoende fackliga organisationer samt ledamot i Målarfacket i Teheran och förorter.
 1. Behnam Ebrahimzade, facklig aktivist i kampen mot barnarbete. Hans eget barn är cancersjuk och vårdas på sjukhus för cellbehandling.
 1. Abdul-reza Ghambary, ledamot i Lärarförbundet.
 1. Rasoul Badaghi, ledamot i Lärarförbundet.
 1. Ali-akbar Baghati Lärarförbundets ordförande
 1. Mahmoud Behshti revisor och talesperson i lärarförbundet

De fackliga aktivister och de politiska fångarna i de iranska fängelserna befinner sig i ett allvarligt kritiskt tillstånd. Irans riksåklagare har i ett uttalande hotat de facklig och politiska fångarna i den beryktade Rajaii-Shar fängelset med att  ” gradvis göra sig av med dem”!!! .

Vi kräver:

 1. ett omedelbar och villkorslös frigivning av samtliga fackliga och politiska fångar i Iran
 1. att en” internationell sanningskommission” skickas till Iran för att undersöka de fackliga aktivisternas situation i den islamiska regimens fängelser
 1. att de pågående omänskliga behandlingarna av oliktänkande omedelbart stoppas
 1. att de fängslade fackliga aktivisternas familjers ekonomiska situation undersöks och att de beviljas ekonomiskt stöd
 1. tillämplig av de internationella och inhemska lagar och konventioner som garanterar rätten till facklig och politiskt frihet i bildandet av obundna och fria yrkesfackföreningar måste respekteras.