نامه اعتراضی مسئولین اتحادیه آزاد کارگران ژاپن در حمایت از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده و مبارزات کارگران در ایران

روز ٢١ تیر(١٢ ژوئیه) به ابتکار جمال صابری همکار کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کشور ژاپن در جلسه مسئولین اتحادیه آزاد کارگران این کشور، بیانیه ای خطاب به حسن روحانی تصویب گردید. در این جلسه مسئولین اتحادیه آزاد کارگران ایران با در دست گرفتن تصاویر کارگران زندانی و عکس گرفتن با آنها حمایت خود را از فراخوان روز ١٢ ژوئیه کمپین برای آزادی کارگران زندانی به اعتراضی جهانی در حمایت از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده دو تن از رهبران شناخته شده کارگری در ایران، اعلام داشتند. در این بیانیه ضمن محکوم کردن فشار بر روی این دو فعال کارگری در بند ، از مبارزات کارگران ایران نیز اعلام حمایت و پشتیبانی شده است. متن نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به حسن روحانی ضمیمه است.

کمپین اضطراری به وضعیت رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده و کمپین برای آزادی تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی ادامه دارد.

تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٢٢ تیر٩٣، ١٣ ژوئیه ٢٠١٤
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

خطاب به حسن روحانی, رئیس جمهور دولت اسلامی ایران

ما اتحادیه کارگران آزاد ژاپن (ف ز ر ک) میباشیم. عمده فعالیتهای اتحادیه ما حمایت از کارگرانی است که بر اساس سیاستهای دولتی با شرایط حاد کاری روبرو بوده و تحت استخدامهای پیمانی ناچار بکار و تامین معیشت خود میباشند. اساسا عضویت در این اتحادیه کارگری چه بطور فردی و چه بطور جمعی آزاد میباشد. گردانندگان و فعالیتها و تعیین کنندگان سیاستهای این اتحادیه اساس بتوسط همین کارگران صورت میگیرد.

اخیرا از سوی جمال صابری که از اعضای اتحادیه ما محسوب میشود اطلاع یافتیم که دو تن از فعالین کارگری ایران به نامهای رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده در شرایط حادی بسر میبرند. بر اساس این اطلاعات رضا و بهنام که از جمله فعالین سرشناس اتحادیه های کارگری و حقوق کودکان محسوب میشوند بدلیل فعالیتهایشان در طی چهار سال پیش بتوسط دولت ایران دستگیر شده اند و همچنان در زندان بسر میبرند. ما همچنین اطلاع یافته ایم که این دو فعال کارگری در زمان دستگیریشان شدیدا مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته اند. ضمنا, ایشان حتی از داشتن وکیل مدافع و یا حق ملاقات با اعضای خانواده شان محروم بوده اند. از نظر ما چنین برخوردهایی و تعیین مجازات و زندانهای طولانی برای فعالین کارگری که تنها جرمشان دفاع از حقوق کارگران میباشد قابل بخشش نیست. بر اساس این اطلاعات و بوضوح میتوان تصور کرد و مطمئن بود که دولت ایران کمترین احترامی برای آزادی بیان و حق اجتماعی انسانها و نیز حق تشکل یابی کارگران که از جمله حقوق بین المللی محسوب میشوند قائل نیست. ما همچنین اطلاع یافته ایم که دولت ایران بطور طراحی شده و عمدا فعالین سیاسی زندانی را از حق برخورداری از دارو و درمان محروم ساحته و یا محدودیتهای بسیاری را ایجاد مینماید. مفهوم چنین عملی برابر با شکنجه سفید و مدام زندانیان و نتیجتا سوق دادن ایشان به مرگ تدریجی است. قطعا از نظر ما زیر پا نهادن ابتدائی ترین حقوق انسانی بدین طریق بتوسط مسئولان و دولتمردان دولت ایران هرگز قابل بخشش نمیباشد.

ما خواستار پایان دادن فوری بدین شرایط ضد انسانی و آزادی فوری رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده میباشیم. همچنین ما خواستار رعایت حقوق انسانی, احترام به آزادی بیان و به رسمیت شناختن حق تشکلیابی کارگران میباشیم.

اتحادیه آزاد کارگران اعلام میدارد که پس از این نیز بطور جد پی گیر مسایل کارگران ایران بوده و از مبارزات به حق ایشان حمایت خواهد کرد.
١٢ ژوئیه ٢٠١٤