اطلاعیه شماره ٢٨١: گزارشی از دیدار یک هیئت دونفرِه با احمد شهید در رابطه با وضعیت کارگران در ایران

 روز یکشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۵ هئیتی دونفره شامل  محمد کاظمی از طرف کمپین برای آزادی کارگران زندانی و بهزاد محمدی از طرف اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر درایران، و چهارنفر از همراهان وی در شهر تورنتو در کانادا ملاقات کردند. یکی از موضوعات مورد بحث در این دیدار وضعیت کارگران زندانی از جمله وضعیت دو تن از چهره های سرشناس کارگری جعفر عظیم زاده و بهنام ابراهیم زاده بود.  دراین ملاقات که حدود یک ساعت به طول انجامید این هئیت اطلاعات مفصلی راجع به وضعیت کارگران و فعالین کارگری در زندانهای ایران در اختیاراحمد شهید قرار دادند. در این رابطه آنها در مورد چه آنهایی که مانند محمود صالحی در خارج زندانند که ٩ سال حکم زندان گرفته است و چه فعالین کارگری دیگری که در زندانند نظیر جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی صحبت شد و بطور مثال به کشته شدن شاهرخ زمانی از چهره های شناخته شده کارگری درزندان گوهردشت اشاره گردید. موضوع مورد بحث این هیات با احمد شهید در باره مبارزات معلمان و خواستهایشان و دستگیری و زندانی کردن معلمان معترض بود. بطوریکه هم اکنون تعدادی از آنها از جمله اسماعیل عبدی، علیرضا هاشمی، رسول بداقی، علی اکبر باغانی و عبدالرضا قنبری همچنان در زندانند و اطلاعاتی در مورد وضعیت آنان داده شد. موضوع دیگر مورد اشاره این هیات در این نشست در مورد محرومیت کارگران ایران از اولیه ترین حقوق اجتماعی خود همچون حق تشکل، حق تجمع، حق اعتصاب و حق ابراز عقیده و آزادی بیان و سرکوب تشکلهای کارگری و  تجمعات اعتراضی و مبارزات کارگران بود.   منجمله گفته شد که فعالیتهای کارگران برای ایجاد تشکلهایشان  با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجهه می شود. در همین رابطه به ،موقعیت سخت و بئ حقوقی مطلق کارگران درمناطق آزاد منجمله قراردادهای سفید امضا؛ اشاره شد. در این نشست صحبتی هم در مورد ابعاد گسترده بیکاری و فقر و شرایط اسفبار کودکان کار وخیابان انجام گرفت.

درپایان این ملاقات احمد شهید از دیدار با هیئت دونفره  ابراز قدردانی نمودو  این هیئت موافقت کرد که بزودی مدارک کاملتری درباره موضوعات مورد گفتگو را دراختیار آقای احمد شهید قراردهد.

محمد کاظمی ، کمپین  برای آزادی کارگران زندانی- کانادا

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٣٠ آذر ٩٤، ٢١ دسامبر ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com