اطلاعیه شماره ٢٩٣:گزارش ملاقات با مسئولین اتحادیه کارگری SEKO و TRANSPORT سوِئد!

روز ٢٣ فوریه هیاتی از فعالین کمپین برای آزادی کارگری زندانی و حزب کمونیست کارگری ایران در شهر مالمو در سوئد  با مستولین اتحادیه های کارگری این کشور از جمله اتحادیه های SEKO   و TRANSPORT در خصوص جلب حمایت از کارگران زندانی در ایران، دیدار داشتند. مژگان مظهر سرمدی یکی از اعضای این هیات به نمایندگی از کانون فرهنگیان بیانیه هایی را که این هیات همراه خود داشتند را به مقامات این نهادهای کارگری ارائه داده و خواستار حمایت اتحادیه های کارگری سوئد از کمپین اعتراضی به جنایت های رژیم جمهوری اسلامی علیه کارگران ،معلمان و دیگر معترضان سیاسی شد.

شهاب بهرامی عضو دیگر این هیات نیز ضمن بیان شرایط  سرکوب گرانه ی رژیم و اعتراضات  گسترده کارگران ایران بر خواستهای  آزادی  بی قید و شرط تمامی معلمین و کارگران زندانی، از جمله آزادی کارگران زندانی جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی و لغو محاکمه فعالین کارگری و احکام صادر شده برای آنان از جمله در مورد ٩ کارگر معدن بافق یزد، پتروشیمی، و عسلویه و نیز لغو احکام صادر شده سنگین برای معلمان و کارگران شرکت اتوبوسرانی در طی ماه های اخیر تاکید و خواستار  حمایت آنان شد.

این هیئت همچنین خواستار همکاری و مشارکت اتحادیه های کاری سوئد با کمپین برای آزادی کارگران زندانی و کارزار اعتراضی  کارگران ایرانی علیه آپارتاید شغلی حاکم بر ایران شده و با قدردانی از حمایت های پیشین آنان ، خواستار اعتراض رسمی آنها علیه سرکوبگری های رژیم اسلامی به  نهادعفوبین الملل و ارسال نامه به  دولت و ارگان های قضایی ایران در محکومیت این سرکوب ها شد. در خاتمه این دیدار مقرر شد که خواستهای این هیات در جلسه اعضای هیئت مدیره اتحادیه کل کارگران سوئد مطرح  و در خصوص حمایت از کمپین برای آزادی کارگران و معلمان زندانی طی هفته های آتی تصمیم گیری و اطلاع رسانی شود.

یک تلاش کمپین برای آزادی کارگران زندانی رساندن صدای اعتراض کارگران و مردم ایران به سازمانهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان است. به هر شکل که میتوانید با این کمپین حمایت و پشتیبانی همکاری کنید. تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید از زندان آزاد شوند.

١٥ اسفند ٩٤، ٥ مارس ٢٠١٦

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

shahla.daneshfar@gmail.com

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com