محاکمه نجیبه صالح زاده به اتهام توهین به مقدسات

روز ١٧ خرداد جلسه بازپرسی “نجیبه صالح زاده” از فعالین کارگری و اجتماعی در سقز به اتهام “توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی” در شعبه دوم دادیاری دادگستری این شهر برگزار شد. نجیبه صالح‌زاده، همسر محمود صالحی از چهره های شناخته شده کارگری است.

نجیبه صالح زاده نقش مهمی در کارزار برای آزادی همسرش محمود صالحی در زمانی که در زندان بود، داشت و صدای او و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بود. او الگویی درخشنده برای ایفای نقش خانواده های زندانیان سیاسی در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بود.

محمود صالحی در رابطه با محاکمه همسرش توضیح میدهد که قاضی درجریان دادگاه خانم صالح‌زاده به اوگفته که «تو و همسرت در پنجاهمین گنگره سندیکای کارگران فرانسه علیه جمهوری اسلامی تبلیغ کرده‌اید.

محمود صالحی، فعال کارگری، خود نیز در سال ۹۴  با اتهامی تحت عنوان ” شرکت در جمعیت های معارض و تبلیغ علیه‌ نظام” به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

محاکمه نجبیه صالح زاده ، احکام صادر شده برای کارگران زندانی و کلیه فعالین سیاسی تحت اتهاماتی چون توهین به مقدسات، اخلال در نظم و امنیت ملی، اغتشاش، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و… باید با وسیعترین اعتراضها پاسخ گیرد. توهین به مقدسات یعنی اعتراض علیه  توحش سرمایه داری حاکم در قبال جامعه  و ایستادن در برابر فقر، بیحقوقی و بردگی کاری. معنای  واقعی چنین اتهاماتی محرومیت کارگران، معلمان و کل جامعه از حق تشکل، حق اعتصاب، حق آزادی بیان، حق تجمع و از پایه ای ترین حقوق سیاسی است.

 قابل توجه اینجاست که هم اکنون جنبشی علیه اینگونه احکام و امنیتی کردن هر گونه فعالیت مبارزاتی ای در جامعه به راه افتاده است. یک نمونه بارزش کارزاری است که با بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده از رهبران کارگری در زندان و اسماعیل عبدی از رهبران معلمان معترض آغاز شده است و خواست مشخص آن لغو تمامی پرونده های امنیتی مفتوحه برای کارگران، معلمان و همه فعالین سیاسی تحت عنوان “اخلال در نظم و امنیت ملی ” است. کارزاری که با موجی از حمایت و همبستگی پاسخ گرفته است و ادامه دارد. وسیعا به این کارزار بپیوندیم. با اعلام حمایت از این بیانیه و خواستهایش ، از جعفر عظیم زاده که از ١٠ اردیبهشت در  اعتصاب غذا بسر میبرد و در زندان است، حمایت و پشتیانی کنیم. اعتراض خود را علیه امنیتی کردن هر گونه اعتراض و فعالیت مبارزاتی ای اعلام کنیم.

از نجیبه صالح زاده باید رفع اتهام شود و به تهدید و پیگرد او خاتمه داده شود. تمامی پرونده های امنیتی ای که برای کارگران، معلمان و فعالین سیاسی تشکیل شده، باید لغو شود. احضار و پیگرد فعالین کارگری و کلیه فعالین سیاسی باید متوقف شود. جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، علیرضا هاشمی و کلیه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٢ خرداد ٩٥، ١١ ژوئن ٢٠١٦

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com