گزارشی از ملاقات با امنستی، استکهلم

روز ۹ ژوئن هیئتی از کمپین برای آزادی کارگران زندانی (free them now) متشکل از فرامرز قربانی و هوشیار سروش با خانم آندریا بوده کول نماینده سازمان عفو بین الملل (امنستی) در شهر استهکام ملاقات کرده و پس از ارائه گزارشی از بیحقوقی مردم ایران خواهان واکنش سریع امنستی نسبت به کارگران زندانی، زندانیان سیاسی و کارگرانی که حکم زندان دارند شدند:

هیئت ملاقات کننده با امنستی در این دیدار بطور مشخص درمورد اجرای احکام شلاق درمورد کارگران معدن آق دره و وضعیت جعفر عظیم زاده، محمدصدیق کبودوند، مریم نقاش زرگران، مسعود عرب چوبدار، محمد عبدللهی، امیر درستی و احسان مازندرانی که در زندان های جمهوری اسلامی در اعتصاب غذا به سر میبرند صحبت کرده و خواهان فشار امنستی به جمهوری اسلامی برای آزادی این زندانیان شدند. در این دیدار همچنین درمورد وضعیت دو نفر از فعالین کارگری زندانی بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی و نیز عثمان اسماعیلی، محمود صالحی، رضا شهابی، جمیل محمدی و شاپور احسانی راد که احکام زندان دارند صحبت شد.

وضعیت جعفر عظیم زاده بدنبال ۴۰ روز اعتصاب غذا و اتهاماتی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به او نسبت داده و شش سال محکومیت او موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت. فرامرز قربانی و هوشیار سروش به خواست های جعفر عظیم زاده اشاره کرده و خواهان واکنش امنستی نسبت به وضعیت او شدند.  Untitled2

خانم آندریا توضیح داد که در آستانه سفر ظریف و همراهانش به سوئد، نامه سرگشاده ای به رسانه ها داده و ملاقات دولت سوئد با نمایندگان جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. این نامه در یکی از رونامه های پرتیراژ سوئد، افتون بلادت، چاپ شده است. درمورد شلاق زدن به کارگران خانم آندریا اطلاع داد که واحد لندن امنستی مراتب نگرانی و انتقاد خود را به سازمان ملل ارائه داده است. درمورد جعفر عظیم زاده و محمدصدیق کبودوند نیز نماینده امنستی گفت موضوع را فورا با دفتر مرکزی امنستی در لندن در میان خواهد گذاشت و نتیجه را به اطلاع ما خواهد رساند.

فرامرز قربانی، از همکاران کمپین در استکهلم

کمپبن برای آزادی کارگران ایران

Shahla_daneshfar@gmail.com

۱۰ ژوئن ۲۰۱۶