جعفر عظیم زاده آزاد شد، این پیروزی را به همگان تبریک میگوییم زنده باد اتحاد مبارزاتی شما مردم در ایران و جهان

بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران جعفر عظیم زاده رهبر سرشناس کارگری آزاد شد.

بنا بر خبر جعفر عظیم زاده با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده اش و مرخصی قابل تمدید جعفر عظیم زاده ساعت ٨ شب روز پنجشنبه ١٠ تیر ماه ٩٥ به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خبر آزادی جعفر عظیم زاده یک پیروزی بزرگ برای همه کارگران، معلمان و کل جامعه است و این موفقیت را به  او، به اکرم رحیم پور همسرش که قدرتمند در کنار جعفر ایستاد و همراهش بود و  به همه انسانهایی که جانانه از جعفر عظیم زاده و خواستهایش دفاع کردند،  تبریک میگوییم.

آزادی جعفر عظیم زاده  نتیجه مبارزه سرسخت و پافشاری او بر خوساتهایش و کارزار قدرتمندی است که با بیانیه مشترک او با اسماعیل عبدی از زندان آغاز شد و  امروز به جنبشی قدرتمند علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و کل جامعه تبدیل شده است. کارزار عظیمی که در ایران حمایت طیف وسیعی از کارگران، معلمان، دانشجویان، مادران،  شخصیت های سرشناس جنبش کارگری و … را در بر داشت و در سطح جهانی حمایت دهها میلیون کارگر از بزرگترین اتحادیه های کارگری را همراه داشت. کارزاری که به صدای اعتراضی در اجلاس امسال سازمان جهانی کار تبدیل شد.

اعتراض جعفر عظیم زاده همانطور که در بیانیه مشترکش با اسماعیل عبدی اعلام شده است، علیه فقر و ریاضت اقتصادی و امنیتی کردن مبارزه علیه وضعیتی است که هر روز زندگی و معیشت جامعه را بیشتر و بیشتر به تباهی میبرد. خواست مشخص بیانیه مشترک او با اسماعیل عبدی لغو پرونده های تشکیل شده برای همه کارگران، معلمان و فعالین سیاسی است. و این کارزاری است که باید با قدرت به جلو بریم و به پیروزی نهایی برسانیم.

آزادی جعفر عظیم زاده یک نقطه عطف مهم در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی است. این موفقیت سرآغازی است برای اینکه فشار بیاوریم که تمامی پرونده های تشکیل شده برای فعالین کارگری، معلمان و فعالین سیاسی جامعه تشکیل شده است، لغو شود و همه کارگران زندانی ، معلمان زندانی و زندانیان سیاسی آزاد شود.

همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٣٠ ژوئن ٢٠١٦

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com