محاکمه دوباره جعفر عظیم زاده تحت عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” مظفر صالح نیا و هاشم رستمی از دستگیر شدگان اخیر همچنان در زندانند

جعفر عظیم زاده    مظفر صالح نیا    هاشم رستمی    بهنام ابراهیم زاده      محمد جراحی

صبح ١٤ تیر جعفر عظیم زاده رهبر سر شناس کارگری در حالی که تنها سه روز از آزادی موقت وی میگذشت و بعد از ٦٣ روز اعتصاب در وضعیت جسمانی بدی بسر میبرد، از سوی شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه  احضار شد. علیرغم این وضعیت جعفر عظیم زاده در این بازپرسی حاضر و توسط بازپرس این شعبه تفهیم اتهام شد. در ادامه این بازپرسی جعفر بدلیل ضعف جسمانی برای ارائه دفاعیات درخواست مهلت کرد و قرار شد که او  دفاعیات خود را دو هفته دیگر به این بازپرسی ارائه دهد. در کیفر خواستی که در دادسرای شهرستان ساوه بر علیه جعفرعطیم زاده تنظیم شده است به وی چهار اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”، “تشویش اذهان عمومی”، “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” و “اخلال در نظم عمومی” وارد شده است. و مصادیق این اتهامات کمک و مشاوره به کارگران اعتصابی کارخانه نورد و لوله صفا، تحریک کارگران کارخانه پروفیل ساوه به اعتصاب، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، قرار گرفتن در راس این اتحادیه و مصاحبه و کار نوشتاری حول مسائل کارگری اعلام شده است.

اتهامات وارد شده بر جعفر عظیم زاده در بازپرسی ساوه ، مربوط به پرونده تشکیل شده برای او در جریان مبارزات با شکوه کارگران نورد و لوله صفا  بر سر حقوقهای پرداخت نشده و برای خواست افزایش دستمزدها است. در جریان این اعتراضات در اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته و دستگیری شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، عظیم زاده با حضور در دادگستری شهرستان ساوه و پیگیری  آزادی شاپور در محل شعبه اول بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه دستگیر و به مدت ٢٠ روز در سلول انفرادی محبوس گردید. سپس تحت عنوان “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” متهم و با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد.

جعفر عظیم زاده قبلا نیز در اواخر اسفنده ماه ٩٣ با همین اتهامات در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به شش سال زندان محکوم شده بود و منتظر حکم تجدید نظر بود که سرانجام  با تایید حکم در شعبه ٥٤ دادگاه تجدید نظر در ١٧ آبان ماه ٩٤ راهی زندان شد.  احضار جعفر عظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادگستری ساوه از زمان آغاز اعتصاب وی و اسماعیل عبدی در دهم اردیبهشت ماه سالجاری در زندان، بطور مکرر و  با هدف وارد کردن فشار مضاعف بر وی صورت گرفته است. و اکنون بدنبال این ماجراهاست که او در روز ١٤ تیر احضار شد.

 زدن انگ امنیتی دوباره بر مبارزات جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیریه اتحادیه آزاد کارگران ایران در بازپرسی ساوه، تاکیدی دیگر بر ادامه کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض جامعه  است.

٤ اتهام وارد شده از سوی بازپرسی ساوه به او  تعرض به پایه ای ترین حقوق و آزادی های یک جامعه یعنی حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، حق آزادی بیان و … است. این اتهامات درعین حال تعرضی به اتحادیه آزاد کارگران ایران بعنوان تشکلی  است که نقش درخشانی در پیشروی های جنبش اعتراضی کارگران دارد.

اعتراض علیه احضار جعفر عظیم زاده به بازپرسی دادسرای ساوه و اتهامات وارده بر او یک گام مهم در پیشروی کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان است.

از سوی دیگر مظفر صالحی نیا فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در اول تیر ماه و هاشم رستمی از فعالین کارگری سنندج که در ٢٩ خرداد بازداشت شده است، هر دو همچنان در زندانند و مظفر در ١٥ تیر به قرنطینه زندان سنندج منتقل شده است.

کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض و برای لغو پرونده های تشکیل شده برای فعالین کارگری و معلمان معترض تحت عناوینی چون “اخلال در نظم و امنیت ملی”  باید فورا لغو شود. ٤ کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده، محمدجراحی، مظفر صالح نیا و هاشم رستمی و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. به هر شکل که میتوانید در داخل ایران و در خارج کشور به این کارزار بپیوندید و بکوشیم تا صدای اعتراض کارگران در سطح جهان باشیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٩ تیر ٩٥، ٩ ژوئیه ٢٠١٦

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com