ابراهیم مددی به ٥ سال و سه ماه حبس محکوم شد

بنا بر خبر منتشر شده از سوی سندیکای شرکت واحد، ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای شرکت واحد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵سال و سه ماه حبس محکوم شد.

این حکم طی برگه اخطاریه ای از سوی دادگاه انقلاب شعبه ٢٦ از طریق صالح نیکبخت وکیل ابراهیم مدیدی به وی ابلاغ شده است. اتهامات ابراهیم مددی همچون دیگر فعالین کارگری و معلمان و مردم معترض ” اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی” است. مصادیق این اتهامات لیستی طویلی از مبارازت ابراهیم مددی برای حق و حقوق کارگران است و عبارتند از:

“تشکیل سندیکا و شرکت در تمام فعالیت های سندیکا، هدایت و رهبری سندیکا، اعتراض به احکام صادره از مراجع قضایی، مصاحبه با رسانه های معاند نظام و تحریک و تشویق برای برگزاری تحصن و تجمع، شرکت در تجمع وزارت کار برای تعیین دستمزدسال ۹۳، شرکت و برگزاری تجمع در پایانه آزادی برای مراسم اول ماه مه”

داود رضوی دیگر عضو هیت مدیره این سندیکا در تاریخ ۲۸بهمن ماه سال گذشته از سوی همین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵سال حبس محکوم گردید که با اعتراض به حکم صادره توسط وکیلش صالح نکیبخت پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.

سندیکاکی کارگارن شرکت واحد در بیانیه خبری خود در این رابطه مینویسد:” سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن اینگونه احکام ناعادلانه علیه آقای ابراهیم مددی و داود رضوی و دیگر فعالین کارگری و صنفی ،بار دیگر اعلام میکند اینگونه پرونده سازی وبرخوردهای امنیتی علیه فعالان کارگری وسندیکایی و صنفی هرگز نمیتواند،کارگران و فعالین سندیکایی و صنفی را از حق خواهی و درخواست مطالبات به حق شان عقب براند و حق ایجاد تشکیل سندیکا ها و تشکل های مستقل کارگری را حق مسلم تمامی کارگران می داند.”.

صدور پنج سال و نیم زندان برای ابراهیم مددی و ٥ سال برای داود رضوی با اتهاماتی امنیتی تحت عنوان اخلال در نظم و امنیت ملی، احضار جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد با اتهاماتی از همین دست به دادگاه، بار دیگر بر کمپین اعلام شده از سوی جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض و باطل کردن پرونده های تشکیل شده برای آنان تاکید میگذارد.

 اعتراض به احکام صادر شده زندان برای ابراهیم مددی و داود رضوی، اعتراض به احضار جعفر عظیم زاده  شاپور احسانی راد به دادگاه یک گام مهم در پیشبردن این کارزار و جلو دار شدن سرکوبگری های حکومت اسلامی با زدن انگ امنیتی به مبارزات برحق مردم است. وسیعا به این کارزار بپیوندیم. همراه با کارگران سندیکای واحد به احکام صادر شده برای ابراهیم مددی و داود رضوی اعتراض کنیم. به دادگاهی کردن جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد اعتراض کنیم و خواستار باطل شدن پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران، معلمان و مردم معترض شویم.

احضار و پیگرد فعالین و رهبران کارگری و معلمان معترض باید فورا متوقف شود. تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٠ مرداد ٩٥، ١٠ اوت٢٠١٦

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com