کارگران علیه حکم بربریت شلاق و دستگیری ها

حکم شلاق شاپور احسانی راد نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه و از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با واکنش  اعتراض بسیاری روبرو و شده است. شاپور احسانی راد در بیستم مرداد ماه از سوی شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ساوه به حکم وحشیانه سی ضربه شلاق محکوم شد. در واکنش به این حکم جنایتکارانه علیه شاپور احسانی راد اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی برق و فلز کرمانشاه بیانیه داده و به آن اعتراض کرده اند. در بخشی از بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران تحت عنوان ” در برابر حکم قرون وسطائی شلاق بر علیه شاپور احسانی راد با تمام توان ایستادگی خواهیم کرد” چنین آمده است:” صدور چنین حکمی بر علیه شاپور احسانی راد بیش و پیش از اینکه بیانگر وجود قوه قضائیه و دادگاهی برای ستاندن حق کسی در این مملکت باشد بیانگر وجود دستگاهی است که تمام و کمال در خدمت دزدان و غارتگران است و هر درجه از حق خواهی کارگران را حتی اگر در حد توصیه باشد با زندان و شلاق پاسخ میدهد.”. در آخر بیانیه بر مبارزه قاطع علیه چنین احکام وحشیانه ای تاکید شده و چنین آمده است:”اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم اینکه این حکم نهائی نیست و در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است اما نفس صدور چنین حکم شنیعی بر علیه شاپور احسانی راد را یک گستاخی بی شرمانه علیه حق خواهی طبقه کارگر ایران ارزیابی میکند و بدینوسیله اعلام میدارد با تمام توان و علیرغم هر هزینه ای که متوجه ما اعضا اتحادیه آزاد کارگران ایران بشود در مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد و در سطح گسترده ای با جلب توجه مجامع بین المللی کارگری و حقوق بشری به صدور چنین حکمی و تجمع در مقابل نهادهای حکومتی اجازه نخواهیم داد تن رنجور شاپور احسانی راد آماج ضربات تازیانه ستمگران بشود.”. بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه نیز صدور حکم شلاق برای شاپور احسانی راد و گسترش دستگیری ها را محکوم کرده و در بخشی از آن چنین آمده است: “انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه ضمن تاکید بر لغو این حکم جنایتکارانه و آزادی همه فعالین در کلیه عرصه های اجتماعی بر ایستادن علیه این تعرضات تاکید کرده و مینویسد:”ما کارگران و معلمان همچنانکه تاکنون در مقابل این تعرضات شنیع به حقوق و کرامت انسانی خود ساکت ننشسته ایم، نسبت به ادامه چنین اعمال غیر انسانی ای با گرد آوری نیروی میلیونی خود و همچنین با جلب حمایت توده ای و اتکای به آن، قدرتمندتر مقابله خواهیم کرد.”. در همین رابطه دو تن از چهره های شناخته شده کارگری پروین محمدی عضو هیات مدیریه اتحادیه آزاد کارگران ایران و محمود صالحی از رهبران کارگری در شهر سقز طی بیانیه ای احکام شنیع شلاق را محکوم کرده اند.

 

در سطح بین المللی نیز سندیکاهای کارگری در سوئد نسبت به دستگیری ها از جمله دستگیری اسماعیل عبدی ، رضا شهابی و احکام زندان برای فعالین کارگری چون ابراهیم مددی و داود رضوی اعتراض کرده  و در بخشی از بیانیه آن چنین آمده است:”ما ضمن محکوم کردن صدور حکم قرون وسطایی شلاق و تشدید فشار علیه فعالین اتحادیه ای خواستار نکات زیر می باشیم:

  • آزادی بی قید و شرط همه فعالین اتحادیه ای زندانی
  • همه ا حکا م علیه فعالین اتحادیه ای می بایست لغو گردد.
  • ایران می بایست به همه مقاوله نامه های پایه ای سازمان جهانی کار (آی.ال.او) احترام گذاشته و آنها را اجراء نماید.
  • به رفتار بیرحمانه نسبت به فعالین سندیکایی و دگر اندیشان باید پایان داده شود.”

کمپین برای آزادی کارگران زندانی طی نامه ای اخبار دستگیری فعالین کارگری و معلمان معترض، احکام امنیتی صادر شده برای بسیاری از فعالین کارگری و عرصه های مختلف مبارزات اجتماعی و حکم قرون وسطایی و وحشیانه شلاق برای شاپور احسانی راد را رسانه ای کرده و طی نامه ای اضطراری از تمامی نهادهای کارگری و انساندوست و در سراسر جهان خواستار واکنش سریع به این سرکوبگری ها و توحش جانیان اسلامی شده است. کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی، کارزار علیه شلاق و خواست ممنوعیت شلاق این شکل وحشیانه مجازات اسلامی، ادامه دارد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Free Them Now

Shahla.daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

١٧ اوت ٢٠١٧- ٢٦ مرداد ٩٦