کنفرانس کارگری مالمو با موفقیت برگزار شد

روز ١١ دسامبر کنفرانسی کارگری توسط کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now ) برگزار شد. کنفرانس با پیامهای همبستگی اتحادیه های کارگری از کشورهای مختلف به صحنه پرشوری از حمایت بین المللی از […]

اطلاعیه شماره ۹۷: مخالفت با مرخصی بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی

جانیان اسلامی با مرخصی بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی مخالفت کردند بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک و رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای […]