نامه  زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک از زندان رجایی شهر

به تمام  سازمانهای کارگری و نهادهای طرفدار حقوق بشر در سراسر جهان من بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی از زندان جهنمی رجایی شهر هستم. من در یک خانواده کارگری در شهرستان اشنویه بدنیا آمده ام. […]