کارگران در ایران به حمایت اضطراری نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان نیاز دارند

در آستانه اول مه، روز جهانی کارگر کارگران در ایران به حمایت اضطراری نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان نیاز دارند از  کارزار ما علیه امنیتی کردن مبارزات معلمان، کارگران و مردم معترض در […]

در حمایت از خواستهای اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان

به کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات معلمان، کارگران و مردم معترض بپیوندیم اسماعیل عبدی طی بیانیه ای از بند ٣٥٠ زندان اوین، اعلام کرده است در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی کارگران و معلمان […]