اطلاعیه شماره ۹۷: مخالفت با مرخصی بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی

جانیان اسلامی با مرخصی بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی مخالفت کردند بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک و رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای […]