اطلاعیه شماره ۱۰۰: بازجویی خلیل کریمی

 احضار و بازجویی خلیل کریمی از رهبران کارگری در شهر سنندج  وحشت جمهوري اسلامي از كارگران را بيش از هر زمان در آستانه اول مه هر سال ميتوان به وضوح شاهد بود. حكومت به سراغ […]