اطلاعیه شماره ۱۰۰: بهنام ابراهیم زاده به زندان اوین بازگردانده شد

با کارزاری جهانی به اقدام جنایتکارانه رژیم اسلامی برای بازگرداندن بهنام ابراهیم زاده به زندان وسیعا اعتراض کنیم قبلا به اطلاعتان رساندیم که جانیان اسلامی با تمدید مرخصی بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته […]