اطلاعیه شماره ۱۰۹: صدور قرار ۴ میلیون تومانی برای رضا شهابی و بازجویی از همسر وی!

به گزارش منتشر شده از سوی کمیته دفاع از رضا شهابی  روز شنبه ۱۹ خرداد، مقامات اسلامی رضا را به شعبه ی ۴ بازپرسی دادسراي اوين برده و به او اعلام كرده اند كه از […]