اطلاعیه 114: جان محمد جراحی در خطر است

بنا برگزارش منتشر شده از سوی کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری محمد جراحي از اعضای این کمیته و از چهره های شناخته شده کارگری در شهر تبریز كه ماههاست به دلیل شرایط غیر […]