اطلاعیه شماره ۱۲۰: تشدید فشار بر روی کارگران زندانی

ممانعت از اعزام رسول بداقی به مراکز درمانی رسول بداقی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ۴ سال است که در زندان بسر میبرد.  او از سر دردهای شدید رنج میبرد. بخاطر درد شدید روز […]