اطلاعیه شماره۱۲۴:استمداد بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری از تشکلهای کارگری در ایران و جهان

خواستار آادی من شوید تا در کنار فرزند بیمار باشم بهنام ابراهیم زاده فعال و چهره شناخته کارگری طی نامه ای خطاب به کارگران و تشکلهای کارگری، خطاب به سندیکاهای کارگری در ایران و جهان […]