اطلاعیه شماره ١٢٦: رضا شهابی نیاز به درمان فوری دارد

جمهوری اسلامی در قبال وضع جسمانی رضا شهابی مسئول است اخبار نگران کننده ای هر روزه از رضا شهابی از چهره های شناخته شده کارگری در زندان بگوش میرسد. مدتهاست که رضا از درد کمر […]