اطلاعیه شماره ١٢٧: یک همبستگی پر شور با کارگران زندانی در ایران

روز ٢١ اکتبر به ابتکار یوران گوستاوسون همکار کمپین برای آزادی کارگران زندانی در سوئد، تعدادی از کارگران اتحادیه شهرداری با در دست داشتن عکس هایی از کارگران زندانی در ایران همبستگی خود را با […]