اطلاعیه شماره ١٢٨: اخبار نگران کننده از رضا شهابی

جمهوری اسلامی در قبال وضع جسمانی رضا شهابی مسئول است حتما از وضعیت جسمانی نگران کننده رضا شهابی از چهره های شناخته شده کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای واحد در زندان جمهوری اسلامی خبر […]