اطلاعیه شماره١٣٠ : اعلام همبستگی فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر با کارگران زندانی در ایران

بدنبال ارسال نامه به سازمانهای کارگری در سراسر جهان  و تماسهای نزدیک با فدراسیون اتحادیه های کارگری در کشور مصر، نامه ای حمایتی از سوی این اتحادیه دریافت کردیم که متن آن ضمیمه است. در […]